Sweden: Bombshell report demolishes Covid-19 pandemic response *4 UPDATES*

Coronavirus, Deaths, Elderly, Europe, Healthcare, Herd Immunity, Hospitalization, Infection, Lockdown, Sweden, Transmission

Sweden’s response to the Covid pandemic has received devastating criticism in a new report published in March 2022.

Key quotes:

“Many elderly people were administered morphine instead of oxygen despite available supplies, effectively ending their lives.”

“During spring 2020, many individuals were not admitted to the hospitals, and did not even receive a health examination since they were not considered at risk – resulting in individuals dying at home despite trying to seek help”

“there were triage instructions available in Stockholm region, showing that individuals with comorbidities, body mass index above 40 kg/m2, older age (80+) were not to be admitted to intensive care units, since they were unlikely to recover”

“Appropriate (potentially life-saving) treatment was withheld without medical examination, and without informing the patient or his/her family or asking permission”

“the common narrative being that those in care homes are expected to die soon anyway”

“Email conversations and statements from the State Epidemiologist and others show that they at least speculated on the use of children to acquire herd-immunity, while at the same time publicly claiming children played a negligible role in transmission and did not become ill”

“scientific methodology was not followed by the major figures in the acting authorities or the responsible politicians”

“the authority lacked expertise and could disregard scientific facts”

“The Swedish people were kept in ignorance of basic facts such as the airborne SARS-CoV-2 transmission”

“Many schools did not inform parents or even teachers about confirmed COVID-19 transmission on the premises, nor reported it to official agencies, and urged parents not to tell if their children were infected”

Report conclusion

The Swedish response to this pandemic was unique and characterised by a morally, ethically, and scientifically questionable laissez-faire approach, a consequence of structural problems in the society. There was more emphasis on the protection of the “Swedish image” than on saving and protecting lives or on an evidence-based approach.

A strategy was never discussed among all relevant parties, and never implemented nor communicated to the public. In addition, there was an unwillingness and incapacity to admit any failures at all governmental levels; or to take any responsibility for the clearly detrimental outcomes for Swedish society. There were even attempts to revise history by changing, or deleting official documents, communication, and websites, and gaslighting the public.

The Swedish authorities involved were not self-critical and did not engage in any official and open dialogue and misled the public by withholding correct information and even spreading misleading information.

A small group of so-called experts with a narrow disciplinary focus received a disproportionate and unquestioned amount of power in the discussion, nationally and internationally. There was no intellectual/scientific discussion between stakeholders (including independent experts from different disciplines), and the international advice of WHO, ECDC and the scientific community was ignored and/or discredited.

Nature article: Evaluation of science advice during the COVID-19 pandemic in Sweden

 

So now we know why Anders Tegnell left his job in such a hurry…

 

Svenska

Sveriges svar på covid-pandemin har fått förödande kritik i en ny rapport som publicerades i mars 2022.

Nyckelcitat:

“Många äldre människor fick morfin istället för syre trots tillgängliga förråd, vilket i praktiken avslutade deras liv.”

“Under våren 2020 lades många individer inte in på sjukhusen och fick inte ens någon hälsoundersökning eftersom de inte ansågs vara i riskzonen – vilket resulterade i att individer dog i hemmet trots att de försökte söka hjälp”

“Det fanns triageinstruktioner tillgängliga i Stockholmsregionen, som visade att individer med samsjukligheter, kroppsmassaindex över 40 kg/m2, äldre ålder (80+) inte skulle läggas in på intensivvårdsavdelningar, eftersom de var osannolikt att återhämta sig”

“Lämplig (potentiellt livräddande) behandling avbröts utan medicinsk undersökning och utan att informera patienten eller hans/hennes familj eller fråga om lov”

“den vanliga berättelsen är att de på vårdhem förväntas dö snart ändå”

“Mejlkonversationer och uttalanden från statsepidemiologen och andra visar att de åtminstone spekulerade i hur barn användes för att skaffa sig flockimmunitet, samtidigt som de offentligt hävdade att barn spelade en försumbar roll i smittspridningen och inte blev sjuka.”

“den vetenskapliga metoden följdes inte av de stora figurerna i de agerande myndigheterna eller de ansvariga politikerna”

“myndigheten saknade expertis och kunde bortse från vetenskapliga fakta”

”Svenska folket hölls i okunnighet om grundläggande fakta som den luftburna SARS-CoV-2-överföringen”

“Många skolor informerade inte föräldrar eller ens lärare om bekräftad överföring av covid-19 i lokalerna, och rapporterade inte heller till officiella myndigheter och uppmanade föräldrar att inte berätta om deras barn var smittade.”

Rapportens slutsats:

Det svenska svaret på denna pandemi var unikt och präglade av ett moraliskt, etiskt och vetenskapligt ifrågasatt laissez-faire-förhållningssätt, en följd av strukturella problem i samhället. Det lades mer vikt vid skyddet av den ”svenska bilden” än på att rädda och skydda liv eller på ett evidensbaserat förhållningssätt.

En strategi diskuterades aldrig bland alla relevanta parter och genomfördes aldrig eller kommunicerades till allmänheten. Dessutom fanns det en ovilja och oförmåga att erkänna några misslyckanden på alla statliga nivåer; eller att ta något ansvar för de klart skadliga utfallen för det svenska samhället. Det gjordes till och med försök att revidera historien genom att ändra, eller ta bort officiella dokument, kommunikation och webbplatser, och gaslighten allmänheten.

De inblandade svenska myndigheterna var inte självkritiska och engagerade sig inte i någon officiell och öppen dialog och vilseledde allmänheten genom att undanhålla korrekt information och till och med sprida vilseledande information.

En liten grupp så kallade experter med snäv disciplinär inriktning fick en oproportionerlig och oomtvistad makt i diskussionen, nationellt och internationellt. Det förekom ingen intellektuell/vetenskaplig diskussion mellan intressenter (inklusive oberoende experter från olika discipliner), och de internationella råden från WHO, ECDC och vetenskapssamfundet ignorerades och/eller misskrediterades.

Nature article: Evaluation of science advice during the COVID-19 pandemic in Sweden


UPDATE 1 – 25th March 2022 – FULL REPORT REPUBLISHED BELOW:

Evaluation of science advice during the COVID-19 pandemic in Sweden

 

Svensk översättning av hela rapporten här

UPDATE 2 – 27th March 2022 – Swedish Palliative Care Guidelines for Covid-19 patients, originally published 31st March 2020.

 

Apologies for the machine translation from Swedish to English. It is automatic and very poor! 


UPDATE 3 – 27th March 2022

Source link (in Swedish)


UPDATE 4 – 20th April 2022

 

 

The former state epidemiologist Anders Tegnell will not get a new position at the WHO, as the Public Health Agency has previously announced. According to sources at the WHO, the decision is partly due to Sweden not nominating more people.

SVD.se report


 

 

Covid censorship “the biggest assault on freedom of speech and democracy I’ve known”

 

** This post was originally published on March 24, 2022 **